Natuurtoetsen

Bedrijven of organisaties die een milieuhinderlijke inrichting wensen uit te baten en gelegen zijn in de nabijheid van een waardevol natuurgebied (NATURA 2000, Habitatrichtlijngebied, Vogelrichtlijngebied, natuurreservaat...) worden vaak de verplichting opgelegd door de overheid (Agentschap Natuur en Bos) om ook een natuurtoets uit te voeren. Ook particulieren worden ermee geconfronteerd, wanneer ze een perceel wensen te bebouwen of te verkopen waarop een erkend bos staat of dat in de nabijheid ervan ligt (habitatgebied, waardevol bosgebied, natuurreservaat).

Indien u een passende beoordeling nodig hebt, een archeologienota, watertoets, ontheffing ontbossingsverbod, ter ondersteuning van een milieu- of bouwdossier of voor een verkavelingsproject, dan kan u ons daarvoor contacteren.

meer weten over natuurtoetsen?