Zorgsystemen   back

intern milieuaudit:

de interne milieuaudit is een periodieke doorlichting van de locatie of site om alle milieu-inrichtingen in beeld te brengen, om na te gaan in welke mate ze beantwoorden aan de toepassing van de milieuregelgeving of de milieuvergunning met als doel een plan van aanpak uit te werken om de toestand van milieu en ruimtelijke ordening stapsgewijs volledig in orde te brengen

audit KVM:

indien de audit gebeurt met als referentie de ISO normen van kwaliteit (ISO 9001), milieu (ISO 14001) of OHSAS 18001, binnenkort ISO 45001, dan spreken we van de interne audit KVM, met als doel de overeenstemming met de ISO norm te onderzoeken en waar nodig maatregelen voor te stellen

compliance audit:

compliance audit of conformiteitsaudit beoogt specifiek de conformiteit met de regelgeving milieu te onderzoeken en te rapporteren over de wenselijkheid van verdere ingrepen of maatregelen om de wettelijke conformiteit te waarborgen

due diligence audit environment:

bij een overname, verkoop of verhuur van een pand of bedrijfsinrichting, is het wenselijk de toestand van milieu volledig in beeld te brengen om een juister zicht te krijgen op de verkoop- of aankoopprijs van de site

VCA:

deze doorlichting is bij uitstek geschikt voor eenmanszaken of kleine ambachtelijke bedrijven waarbij zowel milieu als veiligheid en preventie in beeld gebracht worden met het oog concrete en onmiddellijk toepasbare maatregelen in praktijk te brengen

preventie:

zoals de interne milieu audit maar dan voor preventie, om na te gaan in welke mate de codex toegepast wordt, welke leemten er nog zijn, en om te komen tot een plan van aanpak om de bedrijfsinrichting stapsgewijs volledig in orde te brengen (Globaal Preventieplan GPP, Jaaractieplan JAP, risicoanalyse werkpost en arbeidsmiddel, instructies, indienststellingsverslag, identificatiedocument, ...)

HACCP:

Hazard Analysis Critical Control Points, doorlichting van de voedselveiligheid om na te gaan in welke mate de correcte en volledige toepassing van de EU en Belg. regelgeving behaald wordt, welke leemten er nog zijn, en om te komen tot een plan van aanpak om de principes van voedselveiligheid stapsgewijs volledig in orde te brengen (basisvoorwaaarden, gevarenanalyse, CCP’s, kritische limieten, monitoring, correctieve acties, documentatie, verificatie, ...)