Omgevingsvergunning of milieuvergunning    back

milieucoördinator:

als milieucoördinator A / B nemen we het volledige pakket milieuverplichtingen op ons (vergunning, administratie, rapportering, overleg met overheid, ondersteuning, ...) om de exploitant in orde te houden met de milieuverplichtingen en te begeleiden bij de diverse regelgevingen inzake bodem, afval, omgeving, lucht, geur, duurzaam ondernemen, MER, natuurbeheer, water, ruimtelijke ordening, BBT, ...

milieuadvies:

als milieuadviseur / milieuconsulent adviseren we u over de toepasselijkheid van een milieuregelgeving op uw inrichting, om het even welke vraag u daaromtrent hebt, n a v een aanmaning of vraag vanwege de overheid, n a v een uitbreiding of vernieuwing van de installaties of gebouwen, n a v een investering, ...

omgevingsvergunning aanvraag / beroepsprocedure:

als milieudeskundige begeleiden we de aanvraag voor de omgevingsvergunning, zowel het luik stedenbouwkundige handelingen (indien gewenst) als het luik ingedeelde inrichting en activiteit, op basis van plaatsbezoek, overleg, analyse, visie, redactie, integratie milieu en ruimtelijke ordening,...

milieuadministratie:

als ‘milieuboekhouder’ nemen we de administratieve verplichtingen op ons die u als exploitant opgelegd werden, zoals de aangifte VMM, integraal milieujaarverslag, duurzaamheidsrapportering, mestbankaangifte, ...

milieuhygiëne:

als ‘milieusupport-er’ ondersteunen en ontzorgen we particulieren, KMO’s of zelfstandigen in hun confrontatie met milieuverplichtingen in het kader van bodemonderzoeken, waterzuivering, metingen, testen, afvalbeheer, ...

ruimtelijke ordening:

als omgevingscoördinator adviseren we u over de toepasselijke ruimtelijke ordening, de mogelijkheden van een RUP, planologisch attest, functiewijziging, archeologisch onderzoek, bestemmingswijziging,...