Actuele Informatie

Omgevingsvergunning

Het is een moeilijke bevalling gebleken – de omgevingsvergunning OV is op komst in verschillende etappen. Momenteel geldt 1 januari 2018 als de definitieve en omvattende opleveringsdatum. Tot dan geldt volgende situatie:

Klasse 1 –aanvragen, Vlaamse en provinciale projecten verlopen via het digitaal loket; hier is de OV reeds van toepassing.

Klasse 2- aanvragen en meldingen klasse 3 verlopen nog via de oude formulieren maar met toepassing van de nieuwe indelingslijst. De analoge indiening is tot 31 december 2017 nog van kracht.

De oude toestand biedt het voordeel van een vertrouwd aanvraagformulier met een gekende en beheersbare werklast. De nieuwe aanvraagformulieren zijn heel wat complexer, uitgebreider en ze gaan vergezeld van een heus bijlagenboek. De indiening gebeurt vanaf 2018 digitaal via een loket waarvan de werklast vooralsnog niet gekend is.

Indien u dit jaar 2017 een milieuvergunning behoeft, hetzij ter vernieuwing van de lopende vergunning, hetzij een nieuwe voor een nieuwe inrichting, dan is het zeker hoogtijd een milieudeskundige te contacteren.

Natuurtoetsen

Bedrijven of organisaties die een milieuhinderlijke inrichting wensen uit te baten of uit te breiden en gelegen zijn in de nabijheid van een waardevol natuurgebied (NATURA 2000, Habitat richtlijngebied, Vogel richtlijngebied, ...) hebben vaak de verplichting opgelegd door de overheid (Agentschap Natuur en Bos) om ook een natuurtoets uit te voeren. Een van die toetsen is de passende beoordeling.

Ook particulieren worden ermee geconfronteerd, wanneer ze een perceel wensen te bebouwen of te verkopen waarop een erkend bos staat of dat in de nabijheid ervan ligt (habitatgebied, waardevol bosgebied). 

De passende beoordeling analyseert het gevolg van een milieuhinderlijke inrichting op de natuurwaarde van een gebied. Het document licht het project toe, brengt alle gevolgen in beeld, en stelt maatregelen voor om mogelijks nadelige effecten van het project op de fauna en flora te verzachten. De beoordeling is een onmisbare schakel voor een succesvolle indiening van een milieu- of bouwdossier.

Indien u een passende beoordeling nodig hebt ter ondersteuning van een milieu- of bouwdossier, of voor een verkavelingsproject, dan kan u ons daarvoor contacteren

Een milieucoördinator: beter vroeg dan te laat

Milieuprojecten gaan heel vaak gepaard met bouwprojecten waarvoor een architect nodig is. Wat men onvoldoende weet is dat ook de milieuwetgeving bouwtechnische vereisten bevat die in functie van de milieuvergunningsaanvraag toegepast moeten worden. Wanneer er niet vanaf het begin rekening mee gehouden wordt, leidt dit al te vaak tot het hertekenen van bouwplannen, dubbele kosten, of in het slechtste geval tot het overdoen van een gedeelte van het bouwproject. Dit kan vermeden worden.

Het is absoluut belangrijk voor de bouwheer / exploitant vanaf het begin de bouwplannen ook te bespreken met de milieucoördinator. Overleg tussen bouwheer, architect en milieucoördinator is onontbeerlijk voor een vlotte en kostenefficiënte aanpak van een milieu- en bouwproject. Bovendien is de milieucoördinator als enige geschikt voor het invullen van het luik milieu. 

Ook voor andere onderdelen van een bouw of milieuproject kan u met ons contact opnemen, zoals voor de hemelwaterverordening, kadasteraanvraag, ontheffing ontbossingsverbod, en tevens de archeologienota. Indien u een milieu- en bouwproject hebt, aarzel dan niet om ons te contacteren voor een deskundige begeleiding van bij de aanvang van uw project.

Milieu en preventie

De grens tussen milieu en preventie is in bepaalde domeinen zeer dun. Neem bijvoorbeeld de opslag van gevaarlijke producten, de inrichting van een magazijn, de schikking van een afvalzone, de uitrusting van een werkplaats. Het is dan ook handig, zeker voor productieateliers, om een milieuadvies te kunnen combineren met een veiligheidsadvies. We richten ons in het bijzonder op kleine ondernemingen van categorie C met maximaal 19 werknemers.

We kunnen voor die kleine en middelgrote ondernemingen, familiale bedrijven, starters zowel milieu als preventieondersteuning bieden op maat van het bedrijf. We beschikken over een basiskwalificatie preventie, in combinatie met een milieucoördinatie niveau A een uitstekende combinatie, voor de 1ste lijns uitbouw en ondersteuning, waaronder het welzijnsbeleid, de risico analyse, een globaal preventieplan, een jaaractieplan, indienststellingsverslagen. Voor complexere uitdagingen op het vlak van welzijn werken we samen met erkende preventieadviseurs.

Tevens kunnen we je ondersteunen in het ISO verhaal. Als interne auditor KVM (QESH) ondersteunen we je intern op de werkvloer voor de uitbouw van het zorgsysteem op het vlak van kwaliteit, veiligheid en milieu. Onze aanpak vertrekt van uw verhaal en visie, om je vervolgens voor te bereiden op een certificatie met een coherent en dynamisch zorgsysteem. En uiteraard doen we dat ook in het geval van een hercertificatie.

Vind je het een meerwaarde dat van bij aanvang milieu en preventie worden meegenomen, of wil je instappen of verder evolueren in het ISO verhaal, dan kan je ons gerust contacteren.

                 

 

 

 

Wat is groene energie? - Explania
Energie sparen met groene warmte - Explania

 DATS24